بزرگان و مفاخر درگز

در این نوشته به معرفی افرادی مهم و تاثیرگذار در تاریخ درگز و کشور می پردازم که همیشه باعث افتخار و مباهات درگزی ها بوده اند و هستند. کسانی مثل: جعفر قلی زنگلی، نادرشاه افشار، ابوسعید ابوالخیر، علامه شهرسانی، انوری ابیوردی، صید علی خان درگزی، عبدالرحمن نسایی، مطرز باوردی و سیدعلی میرنیا

لینک مطلب: بزرگان و مفاخر درگز

/ 0 نظر / 65 بازدید